PUBLICATIE DE VANZARE DOSAR 4/2019 DIN DATA DE 10.03.2020, ORA 11

DOSAR EXECUTARE NR. 4/2019

Data: 12.02.2020

 

 

PUBLICA?IE DE VÂNZARE

 

 

                Subscrisul Birou Executor Judec?toresc ”Tudor Florentina”, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, jude?ul Giurgiu, reprezentat prin executor judec?toresc Tudor Florentina, în conformitatecu dispozi?iile art. 839 alin. 1 din Codul de procedur? civil?, aducem la cuno?tin?? general?, c? în data de 10.03.2020, ora 110,va avea loc la sediul B.E.J. Tudor Florentina”, din municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, jude?ul Giurgiu, vânzarea la licita?ie public? a imobilului situat în comuna Fr?te?ti, jude?ul Giurgiu, - teren intravilan în suprafa?? de 1.574 mp, pe care se afl? o construc?ie, fiind înscris în C.F. nr. 32265 a comunei Fr?te?ti, având num?r cadastral 1666, aflat în proprietatea debitorului PREDA ST. TUDOR, cu domiciliul în comuna Fr?te?ti, sat Fr?te?ti, Uli?a Zorilor, nr. 4, jude?ul Giurgiu, care datoreaz? creditorului MUL?ESCU MARIA, cu domiciliul înmunicipiul Giurgiu, str. Negru Vod?, bl. 34/853, ap. 5, jude?ul Giurgiu, suma de 13.851,94 lei, conform titlului executoriu reprezentatde Sentin?a Civil? nr. 4575/26.09.2018, pronun?at? de Judec?toria Giurgiu, în dosarul nr. 8858/236/2014, îndreptat? prin Încheierea din data de 01.10.2018, precum ?icheltuieli de executare, stabilite pân? la data prezentei, conform Încheiere nr. 4/2019, executare silit? care a fost încuviin?at? de c?tre Judec?toria Giurgiu, conform Încheiere nr. 342/21.01.2019, pronun?at? de Judec?toria Giurgiu, în dosarul nr. 782/236/2019.

 

                Pre?ul de pornire al licita?iei este de 41.527 lei, reprezentând 75% din pre?ul la care a fost evaluat imobilul de c?tre expert tehnic judiciar Oancea Pa?tin Viorel.

 

                În conformitate cu dispozi?iile art. 846 alin. 8 din Codul de procedur? civil?, dac? nu se ob?ine pre?ul stabilit pentru bunul imobil ?i exist? cel pu?in doi licitatori, la acela?i termen de licita?ie – 10.03.2020, ora 1100imobilul va fi vândut la cel mai mare pre? oferit, dar nu mai pu?in de 30 % din pre?ul de pornire al primei licita?ii ?i anume de 55.370 lei. Vânzarea se va putea face chiar dac? se prezint? o singur? persoan? care ofer? pre?ul de stabilit pentru bunul imobil scos la vânzare.

                To?i cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sunt invita?i s?-l aduc? la cuno?tin?? executorului judec?toresc, în scris, pân? la data vânz?rii la licita?ie.

Invit?m pe to?i cei care vor s? cumpere imobilul scoas la licita?ie public?, s? se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop prin publica?ie ?i pân? la acest termen s? prezinte oferte de cump?rare. Potrivit dispozi?iilor art. 839 alin 1 din Codul de procedur? civil?, persoanele care vor s? cumpere la licita?ie sunt obligate s? depun? în contul de consemnare RO75RZBR0000060013080463 deschis la Banca Raiffeisen S.A. – Sucursala Giurgiu, la dispozi?ia executorului judec?toresc, pân? la termenul stabilit pentru vânzare, o cau?iune reprezentând 10% din pre?ul de începere al licita?iei, dovada consemn?rii fiind ata?at? ofertei de cump?rare.

Prezenta publica?ie de vânzare a fost întocmit? în conformitate cu dispozi?iile art. 839 din Codul de procedur? civil? ?i afi?at? ast?zi 12.02.2020, la sediul B.E.J. Tudor Florentina, urmând a se afi?a ?i comunica, conform dispozi?iilor Codului de Procedur? Civil?.

Prezenta publica?ie de vânzare con?ine un num?r de o pagin?.

 

 

EXECUTOR JUDEC?TORESC

Tudor Florentina